สถานที่สำคัญ

      

สถานีรถไฟ จำนวน   สถานี


สถานีรถยนต์โดยสาร จำนวน   
  แห่ง


วัด จำนวน   20
  แห่ง


โรงพยาบาล  จำนวน   แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  
  แห่ง


โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน  
  แห่ง


โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน  
  แห่ง


ธนาคาร (กรุงศรีอยุธยา,
ธกส.) จำนวน   ๒  แห่ง

ร้านทอง(มังกรทอง) จำนวน  ๑   แห่ง   

    

  


ร้านสะดวกซื้อ(
เซเว่น)  ๒         แห่ง